Vedtægter

Vedtægter for ”Vinterbadeforeninger i Danmark”
§ 1. Foreningens navn er: Vinterbadeforeninger i Danmark.
§ 2. Foreningen er hjemmehørende i København.
§ 3. Foreningens formål er at fremme vinterbadning i Danmark.
§ 4. Foreningen tegnes af formand og næstformand.
§ 5. Der kan optages vinterbadeforeninger i Danmark.
§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer fra mindst 3 foreninger.
§ 7. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. I lige år er der 2 medlemmer på valg, i ulige år er der 3
medlemmer på valg.
§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
§ 9. Der afvikles generalforsamling senest i april måned, og der indkaldes til denne med mindst 1 måneds
varsel.
§ 10. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved alm. stemmeflertal. Hver badeforening har 1 stemme.
§ 11. Kun fremmødte foreningsrepræsentanter har stemmeret.
§ 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
 Valg af dirigent og referent
 Bestyrelsens beretning
 Behandling af evt. indkomne forslag
 Valg af bestyrelse
 Fastsættelse af næste mødested og dato
 Eventuelt
§ 13. Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og disse
kan så vedtages på generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte, der stemmer for vedtægtsændringerne.
§ 14. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger
indkaldt med mindst 1 måneds varsel. Vedtagelse sker med mindst 2/3 stemmers flertal af de fremmødte.
Vedtaget på mødet den 27. marts 2010 i København